Τελευταία νέα

Αποτελέσματα / προϊόντα

Παραδοτέα

Τα ακόλουθα παραδοτέα θα δημιουργηθούν, ελεγχθούν, δοκιμαστούν, βελτιστοποιηθούν και αξιοποιηθούν στην πράξη:

Φυλλάδιο έργου

IO1: Εγχειρίδιο Πλαισίου Ικανοτήτων Ανακουφιστικής Φροντίδας στην Ευρώπη

Σκοπός του παραδοτέου είναι να δημιουργήσει για πρώτη φορά στην Ευρώπη ένα εγχειρίδιο το οποίο θα συγκρίνει τα πλαίσια δεξιοτήτων για την ανακουφιστική φροντίδα σε όλη την Ευρώπη. Περιλαμβάνει σύγκριση βασισμένη στα μαθησιακά αποτελέσματα (που συνδέονται με το ECVET) στην Ευρώπη, η οποία θα επιτρέψει τη σύγκριση μεταξύ των ικανοτήτων που απαιτούνται από τους επαγγελματίες φροντιστές και θα επιτρέψει την εργασιακή κινητικότητα του προσωπικού της Ανακουφιστικής Αγωγής στην Ευρώπη. Θα περιγράψει επίσης τα κενά μάθησης ανά χώρα επί των οποίων θα βασίζονται τα εργαλεία που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του παραδοτέου IO2.

Η ανάλυση ικανοτήτων θα χωριστεί σε δύο τύπους γενικές ικανότητες, οι οποίες κατ’ αρχήν αναφέρονται σε ανεξάρτητες και ειδικές δεξιότητες. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους έχουν αποφοιτήσει ως επαγγελματίες φροντιστές και χρειάζονται αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους.

Οι ικανότητες αποκτούνται κανονικά σε διαφορετικές μονάδες μαθημάτων και συνεπώς δεν μπορούν να συνδεθούν με μία μονάδα. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να προσδιοριστούν τα μαθήματα που διδάσκουν τις διάφορες ικανότητες, προκειμένου να διασφαλίζεται η πραγματική αξιολόγησή τους και η τήρηση των προτύπων ποιότητας.

Το εγχειρίδιο θα αποτελείται από τα ακόλουθα τέσσερα τμήματα σύγκρισης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο tuning:

 • γενικές ικανότητες
 • ειδικότητες αντικειμένου (δεξιότητες, γνώσεις και περιεχόμενο)
 • ο ρόλος του ECVET ως πλατφόρμα μεταφοράς και συσσώρευσης της μάθησης
 • προσεγγίσεις για τη μάθηση, τη διδασκαλία, την αξιολόγηση και τις επιδόσεις σε σχέση με τη διασφάλιση και τον έλεγχο ποιότητας (με βάση τους δείκτες EQAVET)

IO2: Εργαλείο αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανακουφιστικής Φροντίδας

Οι δεξιότητες στο πλαίσιο του εργαλείου μπορούν να ερμηνευθούν και να εφαρμοστούν σε όλο το φάσμα των τομέων, των ρυθμίσεων και των κλάδων που παρέχουν ανακουφιστική φροντίδα και επιθανάτια φροντίδα.

Το Εργαλείο Αξιολόγησης θα βοηθήσει τα άτομα να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες που έχουν ήδη, διαμορφώνοντας την επαγγελματική πρακτική σύμφωνα με το Πλαίσιο Ικανοτήτων Ανακουφιστικής Φροντίδας στην Ευρώπη που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του IO1.

Το εργαλείο θα αναπτυχθεί ως μέσο βοήθειας για τους φροντιστές και τους διευθυντές τους προς εντοπισμό αναπτυξιακών αναγκών ώστε να διασφαλιστεί ότι παρέχεται υψηλής ποιότητας περίθαλψη σε ασθενείς και οικογένειες που λαμβάνουν ανακουφιστική φροντίδα και επιθανάτια φροντίδα. Είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης που θα χρησιμοποιήσουν οι επαγγελματίες για να εντοπίσουν τις αναπτυξιακές τους ανάγκες, στη συζήτηση με τους διευθυντές και τους ηγέτες των ομάδων τους σε μια διαδικασία προσωπικής εξέλιξης / αξιολόγησης.

Οι σκοποί του εργαλείου είναι:

 •  βοήθεια για προγραμματισμό της σταδιοδρομίας
 • βοήθεια στους φροντιστές να αξιολογήσουν τις ικανότητες τους προκειμένου να προσδιορίσουν τις ανάγκες για περαιτέρω κατάρτιση βάσει του πλαισίου ικανοτήτων των διαφόρων χωρών της ΕΕ
 • δυνατότητα τόσο στον φροντιστή όσο και στον εκτιμητή – ως μέρος ενός επίσημου συστήματος αξιολόγησης – να αξιολογούν τις ικανότητες και να εντοπίζουν τις ανάγκες κατάρτισης
 • προγραμματισμός προγράμματος ένταξης για νέο υπάλληλο
 • σχεδιασμός κατάρτισης για άλλα μέλη της ομάδας, αξιολογώντας την ικανότητα της ομάδας και προσδιορισμός του απαιτούμενου συνδυασμού δεξιοτήτων

IO3: Αποθετήριο μαθησιακών πόρων για περεταίρω επαγγελματική κατάρτιση φροντιστών Ανακουφιστικής Φροντίδας

Η ανάγκη για το παραδοτέο αυτό δικαιολογείται από την αναντιστοιχία μεταξύ των πλαισίων δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προφίλ στις διάφορες χώρες όπως αναφέρεται στην περιγραφή του IO1 και αναμένεται να βασιστεί στο αποτέλεσμα της ανάπτυξής του ως άνω παραδοτέου. Το αποθετήριο μαθησιακών πόρων θα επιτρέψει την ανάπτυξη και τη συλλογή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού για την εξάλειψη αυτών των κενών με βάση τα κενά που προσδιορίζονται ανά χώρα στα μαθησιακά υλικά. Αυτό το προϊόν θα χρησιμεύσει ως υλικό δια βίου μάθησης για την περαιτέρω εξειδίκευση των νοσηλευτών ανακουφιστικής και επιθανάτιας φροντίδας. Θα είναι προσβάσιμο από την εκπαιδευτική πύλη (IO5) και θα επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους στην Επαγγελματική Κατάρτιση (επαγγελματίες ανακουφιστικής και επιθανάτιας φροντίδας) να συνεισφέρουν με δικά τους υλικά και πρακτικές – σε γραπτή μορφή, με περιπτωσιολογικές μελέτες ή με βίντεογραφημένες μαρτυρίες.

Το αποθετήριο εκπαιδευτικών πόρων θα συμπληρωθεί με μαθησιακά αντικείμενα / πόρους συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών μεταδεδομένων στους ακόλουθους οκτώ τομείς:

 • Τομέας 1: Δομή και διαδικασίες ανακουφιστικής και επιθανάτιας φροντίδας
 • Τομέας 2: Φυσικές πτυχές της ανακουφιστικής και της επιθανάτιας φροντίδας
 • Τομέας 3: Ψυχολογικές και ψυχιατρικές πτυχές της ανακουφιστικής και της επιθανάτιας φροντίδας
 • Τομέας 4: Κοινωνικές πτυχές της ανακουφιστικής και της επιθανάτιας φροντίδας
 • Τομέας 5: Πνευματικές, θρησκευτικές και υπαρξιακές πτυχές της παρηγορητικής και της επιθανάτιας φροντίδας
 • Τομέας 6: Πολιτιστικές πτυχές της ανακουφιστικής και της επιθανάτιας φροντίδας
 • Τομέας 7: Φροντίδα του ασθενούς σε συνθήκες τέλους της ζωής
 • Τομέας 8: Δεοντολογικές και νομικές πτυχές της ανακουφιστικής και της επιθανάτιας φροντίδας

IO4: Βίντεο ευαισθητοποίησης σχετικά με παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας

Στοχευόμενο βίντεο που περιγράφει τις ανάγκες και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την ανακουφιστική περίθαλψη και στοχεύει το γενικό κοινό σε όλες τις γλώσσες της κοινοπραξίας. Θα είναι επωφελές για τη στήριξη της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τη σημασία της παροχής και της επιδότησης τέτοιων υπηρεσιών.

Το βίντεο θα επισημάνει τις πολιτιστικές, ηθικές και κοινωνικές διαστάσεις στις συμμετέχουσες χώρες και θα στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης στον τομέα της ανακουφιστικής περίθαλψης. Το σποτ θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της κοινοπραξίας

IO5: Πύλη διαδραστικής εκπαίδευσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα

Μια διαδραστική πλατφόρμα μάθησης θα στοχεύει στη διευκόλυνση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού των μαθησιακών πόρων.

Τα χαρακτηριστικά της πύλης θα περιλαμβάνουν:

 • λειτουργία εγγραφής / παρακολούθησης,
 • χώρος φιλοξενίας συζητήσεων και φόρουμ σε απευθείας σύνδεση,
 • αποθήκευση πόρων κατάρτισης,
 • ασφαλές περιβάλλον αίθουσας διδασκαλίας,
 • σύνδεσμο βάσης δεδομένων με επαγγελματικά προφίλ στις χώρες εταίρους

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close