Διαθέσιμα Μαθήματα

The course consists of 16 Modules which are related to major knowledge, skills and competences that the palliative caregivers should acquire in order to receive an EU-wide recognition. 

Курсът се състои от 16 модула, които са свързани с основните знания, умения и компетентности, които са необходими на специалисти по палиативни грижи, за да получат признание в целия ЕС.


De cursus bestaat uit 16 modules die betrekking hebben op de belangrijkste kennis, vaardigheden en competenties die de palliatieve zorgverleners moeten verwerven om een EU-brede erkenning te krijgen.

A kurzus 10 modulból áll, amelyek a palliatív gondozók által megszerzendő tudáshoz, készségekhez és kompetenciákhoz kapcsolódnak, melyek megszerzése az egész EU-ban történő elismerésükhöz szükségesek.

Kursą sudaro 16 modulių, kurie yra susiję su pagrindinėmis žiniomis, įgūdžiais ir kompetencijomis, kurias paliatyvūs globėjai turėtų įgyti, kad galėtų gauti ES pripažinimą.

Το πρόγραμμα κατάρτισης αποτελείται από 16 ενότητες που σχετίζονται με κύριες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι  φροντιστές, προκειμένου να απολαμβάνουν αναγνώρισης σε όλη την ΕΕ.

Tabii, palyatif bakıcıların AB çapında bir tanıma almak için edinmeleri gereken temel bilgi, beceri ve yetkinliklerle ilgili 16 Modülden oluşmaktadır.